Rectora i vicerectors i vicerectores

  • El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i li corresponen, per tant, les pertinents responsabilitats de representació i govern que li són pròpies, sens perjudici de les atribucions que els Estatuts atorguen al Patronat.
  • El nomenament i cessament del rector o rectora han de ser ratificats pel Govern de la Generalitat, a instàncies del Patronat de la Fundació, segons el procediment establert als seus Estatuts, i un cop escoltat el Consell.
  • El rector o rectora presideix el Consell de Govern i qualsevol altra reunió d’un òrgan de govern de la Universitat a què assisteixi, tret del Patronat, de la Comissió Permanent i del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
  • El rector o rectora, o la persona en qui delegui, assisteix a les reunions del Patronat i de la Comissió Permanent de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya amb veu i sense vot.
  • El nomenament del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya es fa amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat. Exerceix el seu càrrec per un període màxim i no prorrogable de set anys, segons el procediment que puguin preveure els Estatuts de la FUOC, i després d’haver escoltat el personal docent i investigador.
  • El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya ha d’estar en possessió del títol de doctor.
  • El rector o rectora rep l’assistència dels vicerectors i vicerectores en el nombre que determini. El seu nomenament, l’assignació de les seves funcions ―de conformitat amb el que preveuen aquestes normes― i el seu cessament corresponen al rector o rectora.
  • Els vicerectors i vicerectores són membres de ple dret del Consell de Govern.
  • Si es produeix absència, malaltia o vacant del rector o rectora, n’assumirà temporalment les funcions el vicerector o vicerectora en qui hagi delegat o, en cas de no haver-ho fet, en el més antic.