Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Universitat i la seva missió es conduir els afers ordinaris de la institució. Per a fer-ho assumeix totes les funcions que el Consell de Govern li delegui, d'acord amb el que es preveu a les Normes d'Organització i Funcionament (NOF). Entre altres qüestions, vetlla específicament perquè tota l'activitat de la UOC es regeixi pels principis d'optimització, equilibri pressupostari i eficiència.

 

Composició del Consell de Direcció