Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), d'acord amb l'article 14 dels seus Estatuts.

Les principals funcions del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya són:

  • Aprovar i, si escau, modificar les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Nomenar i revocar el rector o rectora i el gerent o gerenta.
  • Aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat.
  • Aprovar el pla d'actuació presentat pel rector i avaluar-ne els resultats.

El rector o rectora de la UOC i el director o directora de la FUOC assisteixen a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

 
Sr. Pere Vallès, president del Patronat.
 
Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Hble. Sra. Anna Simó, consellera d’Educació.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sr. Joaquim Nin, secretari general del Departament de Recerca i Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sra. M. Victòria Girona, directora general d’Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sra. Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital del Departament d’Empresa i Treball.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sr. Pau Bestit, vocal del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona.
En representació de la Cambra de Comerç de Barcelona.
 
En representació de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
Patrona independent. Presidenta no executiva de Webhelp Spain.
 
Patró independent. CEO de Tech Barcelona.
 
Patró independent. Soci de Coronas Advocats.
 
El sr. Pere Fabra exerceix de secretari.