Estatuts i normes d'organització

Els Estatuts de la FUOC recullen la denominació de l'entitat, la naturalesa i el domicili; les finalitats fundacionals i els seus beneficiaris; el patrimoni i la gestió econòmica; l'aplicació de les rendes a l'objectiu fundacional; els òrgans de govern, d'administració i assessorament, que inclouen la composició del patronat, les regles per a la designació i substitució dels seus membres, les causes de la seva cessació, les seves atribucions i la manera de deliberar i adoptar acords, i finalment els mecanismes d'extinció de la Fundació.

Des d'aquest enllaç (document en PDF) podeu consultar la versió íntegra dels Estatuts vigents de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) inscrits en el Registre de Fundacions.

Nota legal: Als efectes legals oportuns, es fa constar que els Estatuts de la FUOC són dipositats al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.