Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació. Corresponen a la Comissió Permanent, per delegació del Patronat, totes les funcions d’aquest menys les no delegables.
 
El rector o rectora de la UOC i el director o directora de la FUOC, assisteixen a les reunions de la Comissió amb veu i sense vot.

D’acord amb el que estableix l’article 21 dels Estatuts de la Fundació, la Comissió Permanent està integrada per tres membres, un dels quals és un dels patrons designats per la Generalitat de Catalunya.
 
La Comissió Permanent està integrada actualment pels membres següents:
 

Sra. Helena Guardans, presidenta de Webhelp Spain. Presideix la Comissió.

Sra. Victòria Girona, directora general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Pere Vallès, president de SCYTL.

 

Membres amb veu i sense vot

Dra. Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sr. Antoni Cahner, director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Sr. Pere Fabra, secretari general de la Universitat Oberta de Catalunya.