Societat de la Informació i el Coneixement

La comunicación en comunidades virtuales de pacientes en un gran hospital universitario. El caso de forumclínic

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
19/12/2011

Autor: Inmaculada Grau Corral
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: castellà
Director: Dr. Manuel Castells Oliván
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Matèries: Sociologia, Psicologia social, Salut, Comunicació, Internet
Paraules clau: Comunitats virtuals, Comunicació en salut, e-salut, salut electrònica, Sociologia, Psicologia social, Salut, Comunicació, Internet
Àrea de coneixement: Sociologia

+ Enllaç al projecte

Resum

La tecnologia de la societat xarxa ha afavorit la possibilitat d'ampliar i adaptar models de comunicació i organització a un nou paradigma on tothom pot comunicar-se amb tothom. A més, ha millorat l'accés a la informació i s'han superat barreres geogràfiques i de disponibilitat temporal.

En el procés recíproc de producció i adopció de la tecnologia per la societat, es construeixen nous espais d'interacció. La investigació es va centrar en un d'aquests espais, els fòrums de pacients.

L'objectiu d'aquesta anàlisi era contrastar aquesta hipòtesi principal: les comunitats virtuals són útils en l'acompanyament de malalts crònics com a complement a l'atenció individualitzada.

Per a comprovar la hipòtesi es va dur a terme una investigació qualitativa i quantitativa sobre el portal de pacients forumclínic de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Quant a la metodologia, per al desenvolupament d'aquesta investigació primer es va establir un marc analític, emprant recursos de diferents disciplines de les ciències socials. Un cop centrat el focus en l'àmbit de la comunicació, salut i internet, també es va revisar una selecció de l'evidència científica disponible. Van quedar fora de l'abast de la investigació els estudis relatius a telemedicina i en van quedar dins els referits a informació i educació, i suport i ajuda.

A continuació, es va desenvolupar una aproximació doble a l'objecte d'estudi: d'una banda, un estudi qualitatiu, emprant tècniques antropològiques d'observació participant i recollint dades directes del portal, i de l'altra, un estudi de caràcter quantitatiu per al qual es van seleccionar quatre fòrums. Es van diferenciar dos subtipus de fòrums per a explorar-ne la utilitat: els que funcionaven com a consultori i els que ho feien com a comunitat virtual. Es va portar a terme una revisió i classificació de continguts pel que fa als missatges rebuts durant un període de cinc mesos l'any 2009.

Quant als resultats obtinguts, en l'àmbit qualitatiu confirmem la hipòtesi. Els continguts, l'ús dels fòrums, les audiències, el comportament dels subjectes participants en el projecte..., tot porta a confirmar la utilitat dels fòrums de pacients, i de manera especialment significativa els fòrums amb funcionament de comunitat virtual.

Pel que fa a l'aproximació quantitativa, el resultat de l'enquesta als usuaris és el següent: un 80,93% dels usuaris que van respondre l'enquesta van valorar positivament la utilitat del fòrum (un 30,62% molt positivament i un 45,21% bastant positivament). Les respostes a l'enquesta van venir majoritàriament (93,15%) d'usuaris dels fòrums que funcionen com a comunitat virtual.

La classificació de continguts per tipus de fòrum (comunitat virtual enfront de consultori) va donar com a resultat diferències significatives quant als temes tractats. Els fòrums de tipus consultori funcionaven de manera predominant sota l'esquema pregunta-informa, amb la temàtica centrada en la malaltia pròpia. En els fòrums de tipus comunitat virtual, en canvi, predominava l'esquema de compartir experiències i s'abordaven temàtiques emocionals i pragmàtiques, a més de les fisiològiques pròpies de la malaltia.