Societat de la Informació i el Coneixement

Internet, salud y sociedad: análisis de los usos de internet relacionados con la salud en Cataluña

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
23/01/2009

Autor: Francisco Lupiáñez Villanueva
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: castellà
Director: Dr. Manuel Castells
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Matèries: Ciències socials
Paraules clau: Internet, Salut, Societat, Metges, Infermeres, Pacients, Farmacèutics, Web, Tecnologies de la informació i la comunicació, Enquestes en línia

+ Enllaç al projecte

Resum

Tots els actors en sistemes de salut encaren la transició cap a la societat xarxa, una societat l'estructura social de la qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, i un paradigma tecnològic nou: l'informacionalisme, basat en l'augment de la capacitat humana per al tractament de la informació i la comunicació, feta possible per la revolució en la microelectrònica, el programari i l'enginyeria genètica. En aquest ampli context, la salut electrònica (e-salut) ha emergit com un camp extens que implica la relació entre l'estructura social actual i el paradigma tecnològic nou dins els sistemes d'assistència sanitària. A més, internet s'ha convertit en un dels conductors de salut electrònica i es podria considerar com un dels recursos principals per a la informació de salut, com a mitjà per a la interacció i com a eina per a oferir assistència sanitària i salut pública. Aquestes concepcions mostren un potencial enorme per a millorar la qualitat i l'eficiència del sistema d'assistència sanitària, redefinir la salut, la medicina i el cos, transformar la relació entre els agents d'assistència sanitària i suggerir una cosmologia mèdica. Tenint en compte aquests canvis, els propòsits d'aquest treball de recerca són els següents:

  • Identificar i caracteritzar la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya a internet.
  • Identificar, caracteritzar i explicar els determinants de les pràctiques d'ús i socials que els actors principals del sistema de salut de Catalunya duen a terme mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment internet.

Per a arribar a aquests objectius, es van considerar les preguntes d'investigació següents:

  • Quin tipus d'informació i aplicacions de qualitat relacionades amb la salut s'ofereixen a internet?
  • Com pot ser caracteritzada la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya a internet?
  • Quines són les principals barreres i incentius dels grups de suport de pacients per a l'ús d'internet?
  • Quins són els usos de les TIC que fan els ciutadans quant a la salut i com es poden caracteritzar?
  • Quines són les conseqüències de l'ús de les TIC per part dels ciutadans, especialment pel que fa a internet, respecte a la gestió de la seva salut i la relació amb els seus professionals sanitaris?
  • Quins són els determinants (tecnològics i no tecnològics) de la demanda de serveis de salut dels ciutadans per internet?
  • Quins són els usos de les TIC, especialment internet, que fan els professionals sanitaris i com es poden caracteritzar?
  • Quins són els determinants (tecnològics i no tecnològics) dels usos d'internet dels professionals sanitaris (metges, infermers i farmacèutics)?

Per a donar respostes a aquestes preguntes es van estudiar, mitjançant anàlisis estadístiques multivariants, les dades recollides amb enquestes telefòniques a una mostra representativa de la població catalana, enquestes en línia a metges, infermeres, farmacèutics i associacions de pacients, i més de 1.400 webs de salut. Aquesta tesi va validar la següent hipòtesi general: la interacció de l'estructura social, l'augment del flux d'informació i les TIC provoca una transformació en les pràctiques socials i en el comportament dels actors del sistema de salut.