Personal per a formació

En el marc del Programa de Mobilitat Erasmus+ per a l'educació superior, la UOC disposa de places per a accions de mobilitat del personal de gestió per a formació en institucions estrangeres.

Les condicions per a gaudir d'aquest tipus d'ajut són:

  • El treballador o treballadora que s'hi presenti ha de tenir una relació laboral indefinida a la UOC.
  • La persona que s'hi presenti ha de ser nacional d'un dels països participants en el programa o estar reconegut al país en el qual resideix.
  • La durada de l'estada és de mínim 2 dies.
  • La subvenció del fons de la Unió Europea i la de la UOC són de fins a un màxim de 5 dies.

Cada candidatura ha de tenir el vistiplau de la persona responsable i cal que vagi acompanyada de l'acord de mobilitat de la institució de destinació.

Per a la valoració i priorització de les sol·licituds rebudes, es tenen en compte els aspectes següents:

  • El nivell d'idioma amb relació al lloc de destinació.
  • La motivació per a dur a terme l'estada ha d'estar basada en la introducció de millores al lloc de treball/equip.
  • Una bona descripció i coherència en els objectius i el Pla de treball proposats en la sol·licitud.
  • El valor afegit que aportarà l'estada al lloc de treball i a l'equip.
  • L'estada ha de repercutir positivament en la millora o el desenvolupament d'alguna de les accions recollides en el Pla estratègic de la UOC.

Hi ha compatibilitat amb els programes de beques regionals o nacionals.

L'estada compta amb la subvenció Erasmus i l'ajut de la pròpia UOC.

Durant l'any s'obre una convocatòria que serà anunciada a la plana d'inici del Campus Virtual. En aquest entorn també es publicarà la resolució de la convocatòria.

Aquestes accions de mobilitat s'han de dur a terme abans del 30 de setembre de l'any acadèmic en curs.

Programa Erasmus+ formació i docència 2014-2015